Alternatywne źródła sponsorowania firmy

Patrząc na sytuację na krajowych rynkach widać, że właściciele firm coraz większą uwagę kierują na znalezienie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji. Takie zachowanie nie jest niczym zaskakującym zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, pokłosie kryzysu, który niedawno nas dotknął i jego skutki oraz ogólnie tendencje do oszczędzania zamiast wydawania pieniędzy. W powyżej opisanych realiach utrzymanie silnej pozycji wśród innych jest strasznie trudne i wymaga podjęcia szeregu mocno przemyślanych działań, które odbiją się podniesieniem poziomu inwestycji a przy tym limitacji kosztów własnych niezbędnych do uiszczenia. Wyjściem, które skutecznie wychodzi naprzeciw tego typu potrzebom i które cieszy się wzrastającym zainteresowaniem wśród właścicieli przedsiębiorstw a także menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie procesów inwestycyjnych jest obecnie leasing. Stosunek cywilnoprawny, w ramach czego pierwsza ze stron (zwana leasingodawcą) przekazuje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do korzystania z określonej w umowie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na wskazany okres w zamian za wcześniej ustalone raty leasingowe – a zatem systematycznie wpłacane sumy przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy. Taka forma umowy cywilnoprawnej ma szereg pozytywnych stron tak dla leasingobiorcy jak i dla leasingodawcy. Wynajmujący ma bowiem możliwość użytkowania niezbędnego w prowadzonej przez siebie działalności, urządzeń na preferencyjnych warunkach (bez konieczności ponoszenia wysokich opłat związanych z zakupem na własność wskazanego dobra) przez ustalony w umowie termin. Mówiąc o zaletach leasingu z punktu widzenia dzierżawiącego trzeba tu wspomnieć głównie o niewielkim procencie wkładu własnego co pozwala tak samo w krótkim jak i dłuższym wymiarze czasowym zauważyć znaczne oszczędności. Poza tym nadmienić trzeba także o możliwości rozliczenia podatku VAT czy też optymalizacji opłat o charakterze podatkowym – mowa tu o tzw. tarczy podatkowej, co również leży w gestii leasingobiorcy. Spoglądając na tego rodzaju przedsięwzięcie ze strony leasingodawcy należy zaznaczyć, iż także dla niego umożliwienie korzystania z wymienionego dobra w ramach leasingu stanowi korzystne rozwiązanie szczególnie w sytuacji, gdy sam z posiadanego dobra nie korzysta a także nie jest mu to do czegokolwiek niezbędne. Wynajmując dany sprzęt w ramach leasingu dostaje on źródło dodatkowego wpływu gotówki, otrzymywanego regularnie (najczęściej co miesiąc) przez cały czas trwania umowy. Ważny również jest fakt, iż w ciągu całego czasu obowiązywania powyższego stosunku cywilnoprawnego właścicielem udostępnianego dobra jest wynajmujący. Dopiero po zakończeniu trwania umowy przedmiot umowy może przejść (choć to zależy od rodzaju wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty całego przedsięwzięcia można z dużą pewnością uznać, iż jest ono dobre dla dwóch stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Szansa osiągnięcia obopólnych korzyści jest w danym przypadku bez wątpienia jednym z największych plusów i będzie jednym z najbardziej istotnych powodów, dla których leasing w sensie forma finansowania inwestycji jest tak chwalona zarówno w środowisku przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów wynajmujących określone dobra, na które jest zainteresowanie.